Phương tiện & thiết bị
 
Stt Tên tài sản Đơn vị Công suất Số lượng Tình trạng
I Nhà làm việc
1 Diện tích sàn m2   300 Tốt
2 Bàn làm việc bộ   36 Tốt
3 Tủ văn phòng bộ   12 Tốt
4 Máy điều hoà nhiệt độ cái   8 Tốt
II Thiết bị điện tử tin học & phần mềm ứng dụng
1 Máy vi tính để bàn cái 3.0GHz - 80GB 20 Tốt
2 Máy laptop cái 4.0GHz - 80GB 10 Tốt
3 Máy in A4 cái   3 Tốt
4 Máy in A3 cái   3 Tốt
5 Máy photocopy cái   1 Tốt
6 Chương trình thiết kế ct   8 Tốt
7 Chương trình tính toán ct   3 Tốt
8 Chương trình khảo sát ct   2 Tốt
9 Chương trình kế toán ct   1 Tốt
10 Chương trình dự toán ct   1 Tốt
III Thiết bị đo đạc khảo sát
1  Máy chụp hình Canon chiếc   3 Tốt
2 Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-300 chiếc Độ chính xác đo góc ±5” Độ
chính xác đo dài (±5mm+3ppmxD)
2 Tốt
3 Máy kinh vĩ điện tử Nikon NE-20H chiếc   2 Tốt
4 Máy thủy bình Ni030 chiếc   2 Tốt
5 Máy thủy bình AT-20D chiếc   1 Tốt
6 Máy GPS cầm tay chiếc   2 Tốt
IV Thiết bị khảo sát địa chất, thí nghiệm hiện trường
1 Máy khoan XJ100 máy   2 Tốt
2 Bộ xác định độ chặt hiện trường bằng phương pháp rót cát bộ   3 Tốt
3 Bộ tấm ép, kích thủy lực bộ   1 Tốt
4 Cần Benkenman bộ   1 Tốt