Đường 781 (từ cầu K13 đến ngã ba Suối Đá)
  • •  Địa điểm: Huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh.
  • •  Bước thực hiện: Lập DAĐT và BVTC
  • •  Cấp kỹ thuật: đường cấp III đồng bằng.
  • •  Cấp vận tốc: 80 km/h.
  • •  Mặt cắt ngang: bề rộng nền đường 12.0m, bề rộng mặt đường 7.0m.
;