Khu công nghiệp Tân Đô
Địa điểm: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
• Quy mô: 300ha
• Bước thực  hiện: Lập  DAĐT và TKKT
• Các hạng mục chính: đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, điện chiếu sang, cây xanh.

;