Đường ĐT.746 - Bình Dương
• Địa điểm: tỉnh Bình Dương.
• Tuyến dài 26km, tiêu chuẩn đường cấp III tốc Vtk= 80m/h. Mặt cắt ngang: 12m
• Nhiệm vụ: Lập DAĐT và TKBVTC