Đường ĐT.794 - Tây Ninh
• Địa điểm: Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
• Bước thực hiện: BCNCKT và BVTC
• Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đường BTXM - Thiết kế  theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp II, vận tốc 80km/h
• Tuyến dài 33km, các hạng mục: đường giao thông, thoát nước, cầu.
• Mặt cắt ngang: 22,5 m